logo bird solo

1. Algemene voorwaarden

1.1. Definities

1. ZNIP is een diensten platform dat uitleg geeft over het beheer van cryptografische sleutels, nodes, BTCpay servers en andere bitcoin zelfbeheer en privacy oplossingen. Daarnaast faciliteert ZNIP de implementatie van BTCPay servers, lightning nodes en bitcoin nodes. De diensten van ZNIP bestaan NIET uit de aankoop, verkoop, handel in digitale valuta of andere assets. ZNIP is geen bank of financiële instelling en geeft geen financieel advies. ZNIP verkoopt, investeert, verzend, beheert of ontvangt geen geld voor Opdrachtgeveren en is dus niet gereguleerd als een financiële instelling. Door gebruik te maken van deze diensten erkent de Opdrachtgever dat ZNIP geen financiële of juridische instelling is.

2. ZNIP geeft enkel advies op basis van ervaringen en vergelijkbare behandelde situaties.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van ZNIP.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: ZNIP en/of Opdrachtgever.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen ZNIP en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij ZNIP zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van ZNIP en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van ZNIP, te raadplegen via www.znip.nl.

8. Het volgende wordt in deze Algemene voorwaarden onder ‘Bitcoin sleutels (“private keys”)’ verstaan: Een bitcoin sleutel is een gecodeerde alfanumerieke code – vaak uitgedrukt in 12 of 24 woorden – die toegang geeft tot bitcoin en andere cryptocurrencies.
9. In deze Algemene voorwaarden wordt onder een ‘Bitcoin veiligheidsproduct’ een hardware of software wallet bedoelt die gebruikt wordt voor het opslaan van bitcoin of andere cryptocurrencies.

10. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Wallet’ een bewaarportomonee verstaan die bitcoin of soms ook andere cryptocurrencies kunnen opslaan. Een wallet bestaat uit 2 onderdelen een publieke bitcoin sleutel en een private bitcoin sleutel.

11. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Passphrase’ de BIP39 standaard passphrase bedoeld. Een Passphrase is een extra woord of reeks woorden ter aanvulling op de bitcoin sleutels. Elke Passphrase die u toevoegt vormt een nieuwe wallet. U bedenkt de passphrase zelf en mocht iemand alleen uw bitcoin sleutels vinden dan kan deze persoon niet bij de bitcoin die achter de passphrase zijn opgeslagen.

1.2. Identiteit van ZNIP
1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘ZNIP’, verstaan het samenwerkingsverband tussen Jos, Marnix en Serhan.
2. ZNIP is per e-mail te bereiken via info@znip.nl of middels de Website www.znip.nl.

1.3. Toepasselijkheid
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ZNIP en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen.

2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen als dit schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.

3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen

4. Deze algemene voorwaarden zijn bindend tussen de Opdrachtgever en de ZNIP. Door het gebruik van onze dienstverlening accepteert u de algemene voorwaarden.

5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

6. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

1.4. Betaling
1. De kwitantie moet betaald zijn binnen 14 (veertien) dagen na de kwitantie datum. Het is mogelijk om met bitcoin te betalen indien gewenst.

1.5. Prijzen
1. De prijzen als overeengekomen in de werkovereenkomst zijn van toepassing.
2. De prijzen binnen deze werkovereenkomst zijn voor de specifieke diensten die aangevraagd zijn door de Opdrachtgever.
3. Reiskostenvergoeding komen voor rekening van de Opdrachtgever.
4. Indien er geen tarief op de grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken. Waarbij ZNIP gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de dienstverlener dit tijdig te laten weten waarom een hogere richtprijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
5. Artikel 3.5.4 is niet van toepassingen op trainingen en workshops.

1.6. Intrekking opdracht
1. Het staat ZNIP vrij de opdracht in te trekken.
2. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal ZNIP overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die ZNIP heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

1.7. Uitvoering opdracht
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn, zodat ZNIP tijdig kan beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst. 

1.8. Aansprakelijkheid
1. Tijdens de implementatie maakt ZNIP gebruik van hardware, open source software en/of software van derden. ZNIP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, issues of bugs die ontstaan in deze software. Fouten kunnen ingediend worden bij de ‘software repository’ of leverancier en ZNIP kan deze issues niet oplossen. ZNIP is niet verantwoordelijk voor het oplossen van deze issues die ontstaan zijn bij derde partijen. ZNIP verwijst Opdrachtgever voor het gebruik van deze hardware en software naar de algemene voorwaarden van de leverancier
2. Mocht ZNIP aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De beperkingen van de aansprakelijkheid van ZNIP gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZNIP en/of haar ondergeschikte(n).
3. Indien Opdrachtgever schade heeft en die schade mogelijk aan ZNIP is te wijten, dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade Schriftelijk aan ZNIP te zijn gemeld.
o Bitcoin sleutels (“private keys”). Opdrachtgever erkent en stemt er mee in dat alleen Opdrachtgever exclusief toegang heeft tot de cryptografische bitcoin sleutels die gecreëerd zijn door hem tijdens het verlenen van de services van ZNIP.
o Opdrachtgever zal nooit, onder geen enkele omstandigheid , de bitcoin sleutels overhandigen aan ZNIP of toegang verlenen aan ZNIP tot de bitcoin sleutles van de Opdrachtgever
o Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheren en beveiligen van de bitcoin sleutels. ZNIP kan deze niet terugvinden of vervangen als Opdrachtgever deze verliest door nalatigheid of diefstal.
o Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn of haar acties of van acties van derden aangaande de bitcoin sleutels of hardware wallets;
4. Indien Opdrachtgever een passphrase gebruikt erkent Opdrachtgever dat een passphrase zorgt voor een extra laag verantwoordelijkheid. Een passphrase is een extra geheim wat bewaart en beheert moet worden. Als Opdrachtgever de passphrase vergeet of kwijtraakt zorgt dit ervoor dat u niet bij uw bitcoin kan. Bij gebruik van een passphrase is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheren en beveiligen van passphrase en zonder deze passphrase kan Opdrachtgever de toegang tot de bitcoin verliezen. ZNIP kan deze niet terugvinden of vervangen in de situatie dat Opdrachtgever deze verliest door nalatigheid of diefstal.
5. De Opdrachtgever zet tijdens de uitvoering van de opdracht zelfstandig zijn eigen bitcoin veiligheidsproduct op. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over de huidige industrie standaarden om dit te doen.
De Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uitvoering voor elke activiteit omtrent bitcoin dan wel een bitcoin/crypto veiligheidsproduct dat de Opdrachtgever gebruikt.
6. ZNIP is op geen enkele wijze aansprakelijk als de Opdrachtgever door eigen toedoen toegang tot bitcoin of andere cryptocurrencies verliest. Onder eigen toedoen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: verlies van passphrasse, verlies van bitcoin sleutels, verlies van pincodes, het downloaden van malafide software, kwijtraken van backups van de bitcoinsleutels terwijl de klant geen toegang meer heeft tot zijn of haar Bitcoin veiligheidsproduct en bijvoorbeeld het per ongeluk doen van een verkeerde bitcoin transactie,
7. Opdrachtgever stemt ermee in en erkent dat de bitcoin sleutels nooit moeten worden ingevoerd op een pc, laptop of software omdat dit kan leiden tot het verlies van de bitcoin sleutels mocht het foutieve software zijn (malware of ‘phishing’). Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade die daaruit ontstaat omdat dit door eigen toedoen is ontstaan.
8. ZNIP is niet aansprakelijk voor malware of virussen die op uw laptop staan en de schade die daaruit kan volgen.
9. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de acties van derden naderhand de training of interpretaties van het trainingsmateriaal. Verlies van toegang tot bitcoin door nalatigheid van de Opdrachtgever of diefstal van derden kan ZNIP niet aangerekend worden. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juist gebruik van het internet en bitcoin applicaties en acties van de Opdrachtgever liggen buiten de invloedsfeer van de ZNIP.
10. De software gedefinieerd in deze overeenkomst wordt op het moment van ondertekenen goedgekeurd door de Opdrachtgever voor installatie.
11. ZNIP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade die veroorzaakt is door de Opdrachtgever zelf. Bijvoorbeeld gederfde omzet, schade aan derden partijen en verlies van fondsen. Onder gevolgschade wordt verstaan alle schade al gevolg van iedere vorm van gebruik van de resultaten van de werkzaamheden van ZNIP door Opdrachtgever en/of derden. ZNIP kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
12. Mocht er op enig moment toch aansprakelijkheid van ZNIP ontstaan, dan is deze beperkt tot maximaal het kwitantie bedrag dat de uitvoerder in rekening heeft gebracht.

1.8.1. Uw verantwoordelijkheden
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van de werking van bitcoin. ZNIP geeft informatie over het opslaan van bitcoin en ZNIP maakt geen garanties omtrent de waarde, stabiliteit of legaliteit van bitcoin als asset. ZNIP is niet verantwoordelijk voor juridische wijzigingen of wijzigingen in de regulering van bitcoin of crypto assets. Opdrachtgever begrijpt dat bitcoin transacties onomkeerbaar kunnen zijn en dat door bijvoorbeeld frauduleuze transacties of het invoeren van een verkeerd ontvangstadres uw bitcoin verloren kunnen gaan. ZNIP is niet de eigenaar van de onderliggende wallets of software die in het Bitcoin netwerk gebruikt worden. Over het algemeen zijn de protocollen en software die gebruikt worden ‘open source’ en hebben dus een open broncode. Iedereen kan de software kopiëren, aanpassen en distribueren. ZNIP is niet verantwoordelijk voor het beheer of de werking van deze protocollen of software en maakt geen garanties met betrekking tot de veiligheid, functionaliteit en/of beschikbaarheid.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheren van toegang en de beveiliging van hardware wallets, bitcoin sleutels (private keys) en iedere andere vorm van informatie die nodig is om bij de bitcoin sleutels van Opdrachtgever te komen zoals onder andere, maar niet gelimiteerd tot, private keys, passphrases, pin codes of wachtwoorden. Als Opdrachtgever een derde partij vraagt of aanwijst om dit te doen of hiermee te helpen dan is ZNIP hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk en erkent Opdrachtgever dat dit kan leiden tot het verlies van de bitcoin
3. Deze voorwaarden bespreken niet alle risico’s die gepaard gaan met het kopen, opslaan of overmaken van bitcoin. Opdrachtgever erkent en stemt ermee in dat Opdrachtgever als enige verantwoordelijk is voor het bepalen van de aard, omvang en toepassing van de risico’s in het licht van uw unieke omstandigheden. ZNIP geeft geen advies of aanbevelingen op het gebied van bitcoin. Daarnaast geeft ZNIP geen investeringsadvies, belastingadvies, juridisch advies of overig advies met betrekking tot bitcoin
4. Het bitcoin landschap is continu in beweging en ontwikkeling. Veiligheid van oplossingen ook. Nieuwe oplossingen om bitcoin te bewaren worden bedacht naarmate er nieuwe aanvallen worden ontwikkeld. De ZNIP draagt de verantwoordelijkheid te blijven leren over het beheren van bitcoin en te beoordelen of de eigen situaties nog steeds veilig is.

1.9. Geheimhouding
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. ZNIP kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

1.10. Intellectueel eigendom
1. ZNIP behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. mag niet gedeeld worden met derden

2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ZNIP van gegevens. Opdrachtgever zal ZNIP vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

1.11. Wijzigingsbeding
1. ZNIP behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. ZNIP zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat ZNIP Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

1.12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Wijzigingsbeding
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen ZNIP en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen ZNIP en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Opdrachtgever zijn of haar woonplaats heeft.